CM Tools Oy hakeutuu yrityssaneeraukseen

CM Tools Oy on 11.3.2019 jättänyt hakemuksen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta taloudellisen tilanteensa tervehdyttämiseksi. Yrityssaneeraukseen hakeutumisesta huolimatta CM Tools Oy:n toiminta jatkuu normaalisti ja yhtiö pyrkii vastaamaan kaikista velvoitteistaan sekä jatkamaan yhteistyötä nykyisten yhteistyökumppaneiden ja tavarantoimittajien kanssa. CM Tools Oy:n omistama IS Automation Oy jatkaa toimintaansa tytäryhtiönä normaalisti.

Yrityksen saneerausmenettely tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttäminen ja tarpeettomien konkurssien välttäminen. Yrityksen saneerausmenettelystä ja sen edellytyksistä säädetään laissa yrityksen saneerauksesta (47/1993) sekä asetuksessa yrityksen saneerauksesta (55/1993). Tuomioistuin päättää saneerausmenettelyn aloittamisesta ja vahvistaa saneerausohjelman, mikäli lain säännösten asettamat edellytykset täyttyvät. Saneerausohjelman laatii tuomioistuimen nimittämä ulkopuolinen selvittäjä, jonka tehtävänä on myös valvoa menettelyn tarkoituksen toteutumista ja velkojien etuja.

Yrityssaneerauksen tavoitteena on − konkurssin tapaan – yrityksen velkavastuun toteuttaminen. Saneerausmenettely on kuitenkin velkojan kannalta velallisyhtiön konkurssia parempi vaihtoehto, koska saneerausmenettelyyn sovellettavan periaatteen ja säännöksen (YrSanL 53.1 §:n 5 kohta) mukaisesti velkoja ei voi ilman suostumustaan joutua yrityssaneerauksessa huonompaan asemaan kuin missä hän olisi velallisen konkurssissa. Vaikka yrityssaneerauksen yhtenä mahdollisena keinona on velkajärjestely, on se muihin saneerauskeinoihin nähden kuitenkin viimesijainen. Ensisijaisesti yritystoiminnan kannattavuuden parantamiseen pyritään toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia koskevilla saneeraustoimenpiteillä.

Yrityssaneerauksen onnistumisen kannalta olennaista on se, että saneerausvelallinen voi jatkaa liiketoimintaa mahdollisimman normaalisti menettelyn aikana. Yrityksen on maksettava hakemuksen vireilletulon jälkeen syntyvät velat sitä mukaa kuin ne erääntyvät (YrSanL 32 §), mutta saneerausmenettelyn alettua saneerausvelkaa eli ennen menettelyn alkamista syntyneitä rahavelkoja ei saa maksaa eikä niihin voi kohdistaa perintää tai täytäntöönpanovaatimuksia (maksukielto: YrSanL 17.1 §, perintäkielto: YrSanL 19.1 §, täytäntöönpanokielto: YrSanL 21.1 §).

Uskomme, että CM Tools Oy:n saneerauksen onnistuminen on paras vaihtoehto tässä tilanteessa, ja toivomme kaikilta asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme ymmärtämystä sekä rakentavaa yhteistyötä.